Referinte critice (selectiv):

N. Manolescu, in Romania literara, nr. 47, 1982; L. Ulici, in Romania literara, nr. 39, 1983; Al. Calinescu, in Convorbiri literare, nr. l2, 1983; D. C. Mihailescu, in Steaua, nr. 2, 1984; C. Braga, in Echinox, nr. 1-3, 1984; N. Manolescu, in Romania literara, nr. 30, 1985; S. Cioculescu, in Romania literara, nr. 34, l985; I. Vlad, in Tribuna, nr. 34, l985; M. Papahagi, in Steaua, nr. 9, 1985; Z. Sangeorzan, in Cronica, nr. 41, 1986; Adriana Bontea, Fl. Manolescu, D.C. Mihailescu, Tr. Ungureanu, M. Zamfir, in Amfiteatru, nr. 11, 1986; Al. Calinescu, Biblioteci deschise, 1986; N. Manolescu, in Romania literara, nr. 30, 1988; D. Manuca, in Convorbiri literare, nr. 9, 1988; I. Holban, in Cronica, nr. 10, l988; M. Anghelescu, in Transilvania, nr. 8, 1989; Gh. Grigurcu, in Viata Romaneasca, nr. 8, 1989; M. Mangiulea, Introducere in opera lui Anton Holban, l989; L. Ulici, in Romania libera, 4 ian. 1992; I. Petras, in Tribuna, 25 mart. 1992; O. Soviany, in Romania literara, 29 apr. 1992; M. Anghelescu, in Luceafarul, nr. 29, l995; Z. Ornea, in Romania literara, nr. 41, 1995; D. Modola, in Apostrof, nr. 6, 1996; M. Ghitulescu, in Rampa, nr.67, 1996; C. Coroiu, in Adevarul literar si artistic, nr. 328, 1996; N. Stancu, in Curierul national, nr. 1850, 1997; F. Ichim, in Romania libera, nr. 2134, 1997; I. Vartic, in Apostrof, nr. 5, 1997; I. Simut, in Cuvintul, nr. 3, 1998; M. Dragolea, in Observator cultural, nr. 14, 2000; I. Petras, Cartile deceniului 10, 2003; S. Miculescu, Mastile lui Eugen Ionescu, 2003; I. Marin, in Romania literara, 23 mart. 2004; T. Vargolici, in Adevarul literar si artistic, 14 sept. 2004; I. Simut, in Romania literara, 27 dec. 2004.